ผักปลอดสาร กลุ่มเกษตรกร อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการผักอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่

โดยการนำของผู้ใหญ่ธงชัย เพื่อรวมกลุ่มในการผลิตผักปลอดสารและสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มและชาวบ้าน

โดยมีสมาชิกต่างเห็นว่ากระแสรักสุขภาพนั้นกำลังมาแรงและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตอีกทั้ง

การเลิกใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมียังเป็นการรักษาดินและที่สำคัญคือสุขภาพของเกษตรกรที่ปลอดภัย จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย

โดยเบื้องต้นทางกลุ่มมีการรวมกลุ่มให้คำแนะนำ และศึกษาวิธีปลูกพืชอินทรีย์ให้กับสมาชิกและรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้เพื่อไม่ให้ถูกกดราคา

ในช่วงเริ่มต้นนี้มีชาวบ้านสนใจร่วมโครงการแล้วมากกว่า 30ราย ท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกผักอินทรีย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถติดต่อได้ที่ทางผู้ใหญ่ธงชัย

และอย่าลืมสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการบริโภคผักอินทรีย์ บริโภคปลอดภัย เกษตรไทยก้าวหน้า